روند کلی نرم افزار شارژساختمان برج

شرکت هوشمندگستر اصفهان نرم افزاری برای مدیریت شارژ و حسابداری ساختمانهای تجاری، اداری و آپارتمان های مسکونی تولید نموده است که هیات مدیره ساختمان را تنها با  داشتن آشنایی ابتدایی  به کامپیوتر  در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی خاص شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد.
 نرم افزار با شیوه های محاسباتی مختلف شارژ عدالت تقسم شارژ و شفافیت حساب واحد ها را برای مالکین و مستاجرین فراهم میکند.
نرم افزار شارژساختمان برج تمامی حالت های محاسبه شارژ را پشتیبانی میکند. و دارای دسترسی به اطلاعات مالکین ، مستاجرین، واحد ها، امکانات واحد،و گزارش های مربوطه است.
در  بخش حسابداری برای هزینه ها ، .حساب واحد، دریافت ها و پرداخت ها ،بانکها، صندوق و تنخواه، درآمد، چک ها و حساب سالانه و تراز است که بدون داشتن پیچیدگی های نرم افزار حسابداری  به سادگی این گزارش ها را برای کاربر فراهم میکند.
 و همچنین دارای بخش هایی مانند مجوز ورود ،تقویم کاری،دفترتلفن،و  بخش پیامک برای ارسال پیام به مالکین، مستاجرین،پرسنل است که برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

borjinfo.jpg


مطالب مرتبط