نرم افزار شارژ ساختمان

مدیریت شارژ ساختمان

شارژ مسکونی نرم افزار شارژ ساختمان شارژ تجاری نرم افزار حسابداری ساختمان شارژ اداری

نرم افزار شارژ ساختمان برج برای مدیریت  و حسابداری شارژ آپارتمان های مسکونی ، شارژ مجتمع های تجاری و شارژ ساختمان اداری است که هیات مدیره ساختمان را در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی ، درآمد ها و شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد.