شارژ ساختمان
نرم افزارشارژ ساختمان  دارای پنل پیامک رایگان همچنین 2000  پیامک رایگان است
که  مدیر ساختمان میتواند پیامک های هوشمند میزان بدهی و شارژ و اطلاع رسانی 
را به مالکین و مستاجرین ساختمان ارسال کند

مطالب مرتبط