شارژ ساختمان
نرم افزار شارژ ساختمان داری پشتیبانی 5 ساله است که در سال اول رایگان تمامی خدمات انجام میشود
و در سال های بعد نرم افزار به قوت خود باقی است و خللی در کار نرم افزار شارژ رخ نمیدهد 
در صورت نیاز 30 درصد از قرارداد اولیه  هزینه به روز رسانی و پشتیبانی دریافت میگردد.

مطالب مرتبط