3.شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع براساس تعداد ساکنین واحد است است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: به ازای هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 60.000 تومان
شارژ واحد B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 80.000 تومان

این روش برای مجتمع های مناسب است؟

  • مجتمع هایی که آب مشترک دارند و سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه آب باشد


شارژ نفریمطالب مرتبط