4.شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس متراژ و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: ماهانه هر متر 800 تومان و هر نفر 10.000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 70.000 تومان
شارژ واحد B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 104.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

  • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
  • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
  • آب مشترک دارند
(البته در نرم افزار نسبت نفر به متراژ را میتوان به دلخواه تعیین نمود)

شارژ نفر متراژی

مطالب مرتبط