6.شارژ واحدی + شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ماهانه 50.000 و هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 110.000 تومان
شارژ واحد تجاری B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

  • برای مجتمع های که واحد ها ی یکسان دارند ولی آب مشترک دارند


شارژ واحدی + شارژ نفری


مطالب مرتبط