1.شارژ واحدی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع براساس تعداد واحد است و تمام ی واحد ها شارژ یکسانی به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی تجاری : واحد های مسکونی ماهانه 70.000 تومان و واحد های تجاری 80.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد های سه خوابه ماهانه 60.000 تومان و واحد ها دوخوابه 50.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد عادی 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000
مجتمع مسکونی: واحد با کنتور مستقل 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000

این روش تقسیم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

  • برای مجتمع های که واحد های یکسانی در هر نوع دارند
  • کنتور های مستقل آب و گاز دارند
  • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی نیستد


شارژ واحدیمطالب مرتبط