10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ بر اساس هزینه های انجام میشود و بر اساس هز ینه ای که ثبت میشود بین واحد ها تقسیم میشود.
به مثال زیر برای مجتمع های زیر به فرض اینکه فقط دو واحد A,B دارد.
هزینه آب: نفری ، برق: واحدی و گاز :متراژی
قبض آب 100.000 تومان ؛ برق 200.000 تومان ؛ قبض گاز 300.تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند
شارژ واحد تجاری B متراژ 200 که 2 نفر ساکن هستند
A سهم آب:60.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :200.000 تومان ،
B سهم آب:40.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :100.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

  • برای مجتمع های مسکونی کمتر ار 20 واحد مناسب است ولی برای مجتمع های بزرگتر مناسب نیست چون برگه های شارژ هر ماه متفاوت است .و هزینه های ساختمان زود تر از گرفتن شارژ پرداخت میگردد.

شارژ بر اساس هزینهشارژ بر اساس هزینه
مطالب مرتبط