انتخاب انواع حالت های شارژ برای ایجاد عدالت در نحوه تقسیم هزینه های یک ساختمان است که هیئت مدیره ساختمان بر اساس نوع ساختمان و هزینه های آن میباست یکی از حالت های تقسیم شارژ را انتخاب کنند
حالت های تقسیم شارژ ی که شارژ نفری دارند فقط برای مجتنع های مسکونی کاربرد دارد
محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر
1.شارژ واحدی
2.شارژ متراژی
3.شارژ نفری
4.شارژ نفر متراژی
5.شارژ واحدی + شارژ متراژی
6.شارژ واحدی + شارژ نفری
7.شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
8.شارژ نفری+ شارژ متراژی
9.شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی

1.شارژ واحدی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع براساس تعداد واحد است و تمام ی واحد ها شارژ یکسانی به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی تجاری : واحد های مسکونی ماهانه 70.000 تومان و واحد های تجاری 80.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد های سه خوابه ماهانه 60.000 تومان و واحد ها دوخوابه 50.000 تومان
مجتمع مسکونی: واحد عادی 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000
مجتمع مسکونی: واحد با کنتور مستقل 50.000 واحد با انباری 60.000 واحد با انباری و پارکینگ 70.000

این روش تقسیم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های که واحد های یکسانی در هر نوع دارند
 • کنتور های مستقل آب و گاز دارند
 • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی نیستد

2.شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع واحد ها بر اساس متراژ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی تجاری: واحد های مسکونی ماهانه هر متر 800 تومان و واحد های تجاری 1500 تومان
شارژ واحد 100 متری مسکونی ماهیانه 80.000 تومان
شارژ واحد 40 متری تجاری ماهیانه 60.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
 • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
 • سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه سرمایش و گرمایش باشد

3.شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع براساس تعداد ساکنین واحد است است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: به ازای هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 60.000 تومان
شارژ واحد B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 80.000 تومان

این روش برای مجتمع های مناسب است؟

 • مجتمع هایی که آب مشترک دارند و سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه آب باشد

4.شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس متراژ و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: ماهانه هر متر 800 تومان و هر نفر 10.000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 70.000 تومان
شارژ واحد B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 104.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
 • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
 • آب مشترک دارند
(البته در نرم افزار نسبت نفر به متراژ را میتوان به دلخواه تعیین نمود)

5.شارژ واحدی + شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و متراژ واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع اداری تجاری
تجاری شارژ ثابت ماهانه60.000 تومان هر مترمربع 800 تومان
اداری شارژ ثابت ماهانه50.000 تومان هر مترمربع 600 تومان
شارژ واحد تجاری A متراژ 100 ماهیانه 140.000 تومان
شارژ واحد اداری B متراژ 100 ماهیانه 110.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟


 • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
 • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
 • مجتمع های که ترکیب دو تایی دارند

6.شارژ واحدی + شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ماهانه 50.000 و هر نفر 20.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 110.000 تومان
شارژ واحد تجاری B که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های که واحد ها ی یکسان دارند ولی آب مشترک دارند

7.شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ ترکیبی از شارژ ثابت و شارژ نفر متراژی است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ثابت ماهانه 50.000 و هر نفر 10.000 تومان و هر مترمربع 1000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد مسکونی A با متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 136.500 تومان
شارژ واحد تجاری B با متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 178.500 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟


 • برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ های متفاوت دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک دارند

8.شارژ نفری+ شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ بر اساس تعداد ساکنین واحد و متراژ ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان
شارژ واحد تجاری B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 190.000 تومان
o

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟


 • برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی یکسان دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک گاز مشترک دارند

9.شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ بر اساس شارژ ثابت متراژ و تعداد ساکنین واحد ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی شارژ ثابت50.000 تومان هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 180.000 تومان
شارژ واحد مسکونی B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 240.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ متفات دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک یا گاز مشترک دارند

10.شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی


این نوع شارژ بر اساس هزینه های انجام میشود و بر اساس هز ینه ای که ثبت میشود بین واحد ها تقسیم میشود.
به مثال زیر برای مجتمع های زیر به فرض اینکه فقط دو واحد A,B دارد.
هزینه آب: نفری ، برق: واحدی و گاز :متراژی
قبض آب 100.000 تومان ؛ برق 200.000 تومان ؛ قبض گاز 300.تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند
شارژ واحد تجاری B متراژ 200 که 2 نفر ساکن هستند
A سهم آب:60.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :200.000 تومان ،
B سهم آب:40.000 تومان ، سهم برق:100.000 تومان ، سهم گاز :100.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

 • برای مجتمع های مسکونی کمتر ار 20 واحد مناسب است ولی برای مجتمع های بزرگتر مناسب نیست چون برگه های شارژ هر ماه متفاوت است .و هزینه های ساختمان زود تر از گرفتن شارژ پرداخت میگردد.


مطالب مرتبط