دوربین مدار بسته

چنانچه مجمع عمومی ساختمان با اکثریت آرا , نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل تردد افراد در آپارتمان خود تصویب نکرده باشد، اگر برخی مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کنند عملی غیر قانونی انجام داده اند، زیرا طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد

فروش یا اجاره انباری یا پارکینگ به اشخاص خارج از ساختمان

پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان های ساختمان است و مالکان آپارتمان ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند. قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحد های اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است، زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است. اگر چه در این خصوص قانون تملک آپارتمان ها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان ها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است


خسارت به علت تعمیرات

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود، مالک آپارتمان زیان دیده می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، زیان های وارده به خود را از مالک مقصر بخواهد . دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 329 قانون مدنی محکوم کند


هزینه های ثابت

هزینه های ثابت ,هزینه هایی است که باید به طور مساوی بین واحد ها تقسیم و از آنها وصول شود . به عبارت دیگر این هزینه ها طبق ماده چهار قانون تملک آپارتمانها به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به طور مساوی تقسیم خواهد شد زیرا مطابق ماده 33 آیین نامه اجرایی هزینه های ثابت ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد و از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه های نگهداری تاسیسات، قسمت های مشترک و ...است


حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان

بنا بر قاعده هر کس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است . مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت کند. اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق اجرت است مگر اینکه خود با توافق شرکا بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند


پنجره ناهمسان

برای جلوگیری از تعویض پنجره غیر همسان ساختمان , ابتدا مدیر ساختمان باید شفاها یا طی اظهار نامه به مالک تخلف تذکر دهد. در صورتی که مالک یاد شده همچنان بر عمل خود مصر باشد، مدیر ساختمان می تواند با تقدیم داد خواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره های ساختمان کند . دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قلع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحد های ساختمان خواهد کرد


مسئولیت پرداخت هزینه های مشترک ساختمان

طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر، تعمیرات کلی و اساسی آپارتمان مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، بر عهده صاحب آپارتمان است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد، با مستاجر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد


کندن ملحقات آپارتمان پس از فروش

در هنگام خرید و فروش آپارتمان هرگاه قبل از تنظیم سند رسمی فروشنده لواحقی مانند موکت، هود، شومینه و از این دست ملحقات را کنده باشد، خریدار می تواند از تحویل گرفتن آپارتمان خودداری کند و با تامین دلیل از حضور در دفتر خانه خودداری و با تقدیم دادخواست علیه فروشنده اقامه دعوا و اورا ملزم کند تا لواحق مورد نظر را به حالت اولیه برگرداند. چنانچه خریدار پس از تنظیم سند رسمی متوجه شود که لواحق مذکور کنده شده چون در آن حالت آپارتمان معیوب محسوب می شود لذا طبق ماده 422 قانون مدنی خریدار در قبول آپارتمان معیوب یا گرفتن تفاوت قیمت معیوب و صحیح و یا فسخ معامله مختار است


مدیر و تصمیمات مجمع عمومی

حفظ و اداره ساختمان عنوان کلی است و مدیران باید اقدامات لازم را برای حفظ ساختمان از هر نوع آسیب و خرابی انجام دهند. تصمیمات مجمع عمومی عادی نیز در راستای حفظ و اداره ساختمان اتخاذ می شود و مدیران برای اداره ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی هستند. اگر چه در مواردی که مصوبات مجمع عمومی عادی خلاف قواعد آمره قانون تملک آپارتمان ها باشد، مدیر مکلف به تبعیت از آنها نیست اما در صورتی که بر خلاف قواعد تکمیلی مجمع عمومی تصمیماتی اتخاذ کند، مانعی ندارد و مدیر باید از آن تصمیمات تبعیت کند


دعوت مالکین برای مجمع عمومی

قانونگذار نحوه دعوت از مالکین را برای تشکیل مجمع عمومی معین نکرده است. بنابر این مالکان خود باید در این مورد به توافق برسند و تعیین کنند که آیا دعوت از اعضای مجمع از طریق نصب اطلاعیه روی تابلوی اعلانات ساختمان صورت گیرد یا از طریق ارسال دعوتنامه به وسیله پست سفارشی به نشانی آنها، همچنین با توجه به اینکه محل تشکیل جلسات هم مشخص نیست، مالکین باید نسبت به تعیین محل جلسه اقدام کنند. در این آگهی ضمن تعیین محل جلسه برای تشکیل مجمع عمومی باید دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع نیز ذکر شود


ممنوعیت و تعارض طبقه جدید

فضای بالای ساختمان، مشاع بین مالکان است و هیچ کدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند. به علاوه ساختن طبقه جدید با حق مالکیت اختصاصی شریک دیگر نیز منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پایین آشکار است، زیرا اگر او بخواهد بنایی بالای طبقه فوقانی بسازد , ناچار است که از سقف آن به عنوان کف اتاق ها استفاده کند و دیوار های ساختمان نو را بر دیوارهای آن بگذارد که این حق را ندارد


خسارت بر اساس تعمیرات

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود، مالک آپارتمان زیان دیده می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، زیان های وارده به خود را از مالک آپارتمان تعمیر کننده بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی شکایت و تقاضای نظر کارشناس رسمی دادگستری، و حضور کارشناس در ملک مورد نظر و بررسی همه جانبه ابعاد خسارت می تواند مالک مقصر را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمانها و ماده 329 قانون مدنی محکوم کند


قسمت اختصاصی

در مجتمع های ساختمانی، قسمت های اختصاصی شامل واحد های آپارتمانی و (درصورت داشتن ) ملحقات و متعلقات مانند پارکینگ و انباری و غیره است که طبق صورت مجلس تفکیکی، موقیعت و مساحت هر یک از آنها مشخص و اسناد رسمی جداگانه برای هر کدام صادر شده است. ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و ماده دو و یک آیین نامه های اجرایی آن، قسمت های اختصاصی را را اینچنین تعریف می کند: قسمت های اختصاصی عبارتند از قسمت هایی از ساختمان که دارای سند مالکیت رسمی مجزا از یکدیگر با ذکر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفا متعلق به او باشد


سهم مخارج مشترک

ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها در مورد تعیین و تقسیم سهم هر یک از مالکان آپارتمانها مقرر می دارد که << حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت های اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد ...>>> همچنین مطابق تبصره سه همان ماده <<چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت بر عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است


اندوخته صندوق

معمولا هر ساختمانی بر اثر فرسودگی مداوم نیازمند تعمیرات جزیی و گاه کلی است. البته زمان این فرسودگی و نقصان در قسمت های مختلف ساختمان در بسیاری از موارد قابل پیش بینی نیست، بنابر این برای اینکه مدیر مجموعه در اینگونه موارد دچار مشکل نشود ایجاد اندوخته ای دائمی برای این دست مصارف کاملا ضروری است و این اندوخته باید از محل پول های اضافه بر شارژی که از مالکان گرفته می شود برای حفظ و نگهداری ساختمان تامین شود


عزل مدیر

چنانچه مالکان نخواهند مدیر یا مدیران ساختمان در سمت خود باقی بمانند یا مواردی پیش می آید که به لحاظ سوء عملکرد و تخلف یا تخلفات عمده و غیر قابل قبول مدیر یا مدیران، مالکان ناچارند پیش از انقضای مدت ماموریت، مدیر یا مدیران مزبور را از سمت خود عزل کنند، در این صورت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به عزل مدیر یا مدیران مذکور اقدام کرده و همان جلسه نیز مدیر جدید را انتخاب می کنند


مدیریت مشارکتی

در ساختمان های کوچک که از اکثریت واحد های آپارتمانی برخوردار نیستند، بهتر است اداره ساختمان به صورت مشارکتی انجام شود، به این معنا که پس از انتخاب یک نفر مدیر از بین ساکنان، چند نفر نیز مسئولیت هایی را متقبل شوند و زیر نظر مدیر ساختمان انجام وظیفه کنند. اما در ساختمان های بزرگ این شیوه به لحاظ کثرت افراد و کمی مسئولیت قابل اجرا نیست چرا که کمتر کسی حاضر به پذیرش مسئولیت ها می شود. بنابر این حتما لازم می شود در مجتمع های بزرگ هیات مدیره ای با تشکیلات منظم اداری به اداره ساختمان بپردازند یا از شرکت هایی برای اداره ساختمان استفاده شود


اعتراض به حق السهم از هزینه های مشترک

هزینه قسمت های مشترک ساختمان که از سوی مجمع عمومی به تصویب رسیده است قابل اعتراض در هیچ مرجعی نیست و غیر قانونی و بدون وجه است. بنابر این مالک معترض تنها می تواند به سهم خود از هزینه های مشترک در دادگاه اعتراض کند، زیرا تصمیم در مورد هزینه قسمت های مشترک هر ساختمان با توجه به اراده اکثریت مالکان آن ساختمان اتخاذ می شود و اساسا تصمیم مجمع عمومی در خصوص تعیین میزان بوجه سالانه و هزینه قسمت های مشترک که به طور قانونی با اکثریت حاضرین اتخاذ شده از طرف هیچ مالکی قابل خدشه نیست


بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در ماده 20 ، مدیر یا مدیران را موظف نموده است که تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و سپس چگونگی تعیین سهم هر شریک (مالک) از حق بیمه را با توجه به ماده 4 قانون اخیر الذکر مقرر داشته است. به این ترتیب باید گفت که بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران برای حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه انجام می دهند


مجمع عمومی نخستین

ساختمانی که احداث شده وآپارتمان های آن به اشخاص متعدد واگذارشده است، مالکین یا متصرفین آنها ناگزیربه اداره قسمت های مشترک هستند و برای انجام این مهم باید مجمع عمومی مالکین ساختمان راتشکیل بدهند. درماده 7 آیین نامه اجرایی می گوید: (درنخستین جلسه مجمع عمومی ابتدارئیس مجمع تعیین خواهدشد) درموردچگونگی تشکیل مجمع عمومی عادی نخستین ماده6آیین نامه اجرایی قانون مقررداشته: زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم ازعادی یا فوق العاده درمواردی که توافقنامه ای بین مالکین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهند بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور زمان تشکبل مجمع عمومی با تصمیم حداقل 3 نفرازمالکین خواهد شد


مزاحمت پزشک و بیمار در ساختمان

درساختمان مسکونی ای که واحد یا واحدهایی به پزشکان اختصاص یافته، اگر ازدحام بیماران بیش از حد متعارف باشد، مدیر ساختمان می تواند به نمایندگی ازطرف سایر مالکین از آن مطب تحت عنوان (مزاحم) دردادسرای عمومی شکایت کند و در صورت احراز و اثبات صحت امر، دادگاه می تواند از مزاحمت پزشک مذکور جلوگیری وحتی او را محکوم به حبس کند، اما اگر دادسرا سوء نیت پزشک را احراز نکند و قرار منع پیگرد یا حکم برائت وی صادرشود مدیر ساختمان یا مالکین اطراف ناچارند با توجه به مواد 158 تا 177 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، درخواست رفع مزاحمت مشارالیه راازدادگاه حقوقی کنند


وظیفه دفاتراسنادرسمی درخصوص هزینه های مشترک ساختمان

براساس ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها: (دفاتراسناد رسمی موظفند درهنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه وغیره گواهی مربوطه به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیریا هیات مدیران رسیده باشد ازمالک یا قائم مقام اومطالبه کنند و پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون درسندرسمی تنظیمی قید نمایند). طبق ماده فوق دفاتراسناد رسمی درصورتی سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه وغیره را تنظیم می کنند که مدیر ساختمان به دوصورت عمل کند، الف: صدورگواهینامه مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک. ب: اعلام موافقت مبنی برتعهد منتقل الیه به پرداخت هزینه های مشترک


سلب آسایش با صدای پای ساکنان طبقه فوقانی

شدت انعکاس صدای برخورد پا یا جسم دیگر با کف آپارتمان که به طبقه پایین منتقل شده وموجب اختلال آرامش آن طبقه می شود، اصولا از مسائل فنی وسازه ساختمان است و برای اینکه به کل ساختمان مربوط نیست، نمی تواند اقدامی از سوی مدیر ساختمان قابل تصور باشد اما هرگاه صدای پا و برخورد اجسام طبقه بالا بیش ازحد متعارف موجب سلب آسایش آپارتمان طبقه پایین باشد، مالک طبقه فوقانی به عنوان مزاحم در دادسرای عمومی قابل تعقیب خواهد بود


نصب آسانسورومخالفت یکی از واحدها با آن

چنانچه درساختمانی3طبقه، مالکان طبقه دوم وسوم بخواهند در جایی که پیش تر تعبیه شده، آسانسورنصب کنند ومالک طبقه اول مخالف بوده و از پرداخت سهم هزینه های خود، خوداری می کند، وفق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمان های طبقه دوم وسوم بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد، مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکان موافق می توانند از طریق پیگیری قضایی حق السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند


نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان

طبق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها (نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک آپارتمان ممنوع است) ولی نگهداری حیوانات کوچکی ازقبیل انواع پرندگان، ماهی و گربه ومانند آن در قسمت های اختصاصی در حد متعارف وتا جایی که مزاحمتی از لحاظ بهداشتی و ایجاد صدای نابهنجار و غیره برای سایرمالکان فراهم نکند، قانونا بلامانع است


غیبت درجلسه ساختمان

بعداز ارسال دعوتنامه به مالکان برای حضور در جلسه مجمع عمومی ممکن است همگی آنها نتوانند یا نخواهند درجلسه مجمع(اعم ازعادی یا فوق العاده)حاضر شوند. دراین صورت اگر جلسه باحضور اکثریت لازم رسمیت یابد، تصمیمات آنها برای همه از جمله شرکا (مالکان) غایب نیزطبق ماده 13 آیین نامه اجرایی الزامی خواهد بود


اتخاذ تصمیم دراداره ساختمان

هرچند اداره امورساختمان به عهده مدیر ساختمان است ولی تصمیمات، دستورات و خط مشی کلی لازم برای اداره امور ساختمان از طرف مجمع عمومی عادی اتخاذ و صادر می شود و در واقع مدیر یا مدیران موظفند که اداره امورمربوط به ساختمان را طبق مقررات قانونی و تصمیمات مجمع عمومی عادی که موارد آن قبلا در اساسنامه یا صورتجلسه مجمع عمومی قید شده انجام دهند و نمی توانند بدون توجه به قوانین وتصمیمات مجمع عمومی عادی خودسرانه ساختمان را اداره کنند


فقدان پارکینگ در سند

اگر طبق مبایعه نامه یا قولنامه آپارتمانی با پارکینگ خریداری شود اما قبل از تنظیم سند رسمی معلوم شود که برابر با صورت مجلس تفکیکی آپارتمان فاقد پارکینگ بوده است، آپارتمان بدون پارکینگ معیوب محسوب می شود و بنا بر ماده 422 قانون مدنی خریدار هم می تواند معامله را قبول یا فسخ کند و هم می تواند ارش(مابه التفاوت قیمت صحیح ومعیوب) بگیرد


عدم تحویل مدارک ساختمان به مدیران جدید

چنانچه مدت مدیریت مدیران سابق ساختمان تمام شده است و یا مدیر (یا مدیران) سابق از سوی مجمع عمومی معزول شده باشند و مجمع عمومی ساختمان مدیران جدیدی را انتخاب کرده باشد، مدیران سابق باید اسناد و مدارک و صورتجلسه های ساختمان را به مدیران جدید تحویل دهند و درغیر اینصورت مدیران جدید می توانند با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی از مدیران سابق تحت عنوان خیانت درامانت شکایت کنند. در صورت احراز صحت موضوع شکایت در دادسرا و سپس در دادگاه مدیران سابق طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی به حبس از 6 ماه تا 3 سال و نیز رد مدارک واسناد ساختمان محکوم خواهد شد


تغییرات بیرونی ودرونی ساختمان

مطابق ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها هریک از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند اما هیچ یک ازمالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایرمالکین، تغییراتی درمحل یا شکل سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی منظر باشد انجام دهند


هزینه حفظ و نگهداری تراس و بالکن

طبق تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ ونگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است


رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مالک بدهکار

چنانچه مالک یا استفاده کننده ای سهم بدهی خود از هزینه های مشترک را به مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت نکند، ترتیباتی برای وصول درماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مقررگردیده است. همچنین جهت تضمین تحقق این امر قانونگذار در آخرین اصلاحات که در قانون به عمل آورده و با الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مزبور می گوید: درصورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثرنباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه ها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجوعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند


درآوردن کفش جلوی در آپارتمان

درآوردن کفش جلوی درآپارتمان مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ممنوع است، چرا که هم زیبایی ونظم ساختمان را برهم می زند و هم امکان دارد درمواقعی که کفش ها توسط اشخاص خارج ازساختمان به سرقت می رود موجب تنش میان اهالی ساختمان شود. حتی گذاشتن کمد مخصوص کفش هم ممنوع است. مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد که برای همه واحدها کمد مخصوص کفش تهیه شود. درغیراینصورت اگرعده ای ازواحدها دارای کمد کفش باشند وعده ای دیگر نباشند برخلاف آیین نامه مربوطه خواهد بود


حفاظ در واحد آپارتمانی

چنانچه در ساختمانی به دلیل به هم خوردن منظرعمومی مشاعات ساختمان، مدیر ساختمان مانع ازنصب درب حفاظ آهنی برای واحدها می شود، از آنجا که حفاظ، جزء مشاعات ساختمان نیست و به دلیل حفظ اموال وامنیت جانی ضرورت نیزدارد، مالکان می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت نصب حفاظ وعدم ایجاد ضرر برای سایر مالکان مشاعی اقدام وسپس آن را نصب کنند


زمان انتخاب مدیر ساختمان

مطابق ماده 15 آیین نامه اجرایی حداقل مدت مدیریت در ساختمان 2 سال است ولی مجمع عمومی می تواند این مدت رااضافه کند. به عبارت دیگر مدت مدیریت نمی تواند از سوی مجمع عمومی عادی به کمتراز 2 سال تقلیل یابد. همچنین انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع است. تعداد مدیران نیز رایطه مستقیم با تعداد آپارتمان ها دارد


شکایت ازپله ها و پاگردهای مزاحم
پله ها و پاگردها در صورتی جزو قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شوند که خارج ازقسمت های اختصاصی باشند، به این ترتیب اگر مالکی در طبقه اول مبادرت به نصب پل، علم کردن ستون واجرای پاگرد درپله ها کند و این مسئله موجب دسترسی بد به حیاط وکاهش نورگیر و از بین رفتن ایمنی شود، مالکان سایر واحدها می توانند به مراجع قضایی دراین باره شکایت کنند
 
منبع : گروه املاک آفتاب

مطالب مرتبط